Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

 • At AFRY we endorse diversity in all its forms.

  We want to attract people into our organization with different backgrounds and perspectives, because we know that it drives profitability, growth, innovation and joy.

  We are very happy to be a part of Diversity Charter Sweden! It is an excellent network of organisations that are sharing experiences, ideas and knowledge about inclusion and diversity.

  We still have a lots to learn and we are truly exited in meeting all of the representatives in Diversity Charter Sweden!

  – AFRY

 • Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel.

  – Apoteket AB

 • För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft.

  – Axfood AB

 • Blocket’s products are for everyone and so is our working environment. That is why a diverse and inclusive culture is a necessity for innovation and continued growth. Also - being fair and equal feels good in our hearts.

  With a network like this we will learn and inspire each other to get a more diverse, inclusive and sustainable society. Contributing even more. It feels great and we are so excited to be part of Diversity Charter.

  – Blocket

 • Som en av marknadens ledande vinimportörer är det självklart för oss att ta ansvar för såväl människa som miljö och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Ett led i detta är våra strategier för jämställdhet och mångfald – såväl i organisationen som gentemot marknaden. Vi vet att en organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ett professionellt bemötande som skapar trygghet och trovärdighet hos medarbetare, arbetssökande, kunder och leverantörer. Vi är helt övertygande om att vår verksamhet blir ännu bättre och mer genomtänkt när vi aktivt använder oss av den mångfald av erfarenheter som företagets medarbetare är bärare av.

  – Hermansson & Co AB

 • I am Collective är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer att skapa engagemang oberoende av kultur eller språk. Genom data driven insamling och analys får vi insikter om livssituation, attityder och värderingar, på så sätt kan vi hjälpa dig att bättre planera din kommunikation för att engagera de målgrupper du vill nå.

  – I am Collective

 • Som en stor aktör har ICA ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. ICAs mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet. ICA driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

  – ICA Gruppen AB

 • Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

  – Ledarna

 • På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

  – Länsförsäkringar AB

 • För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra ledare och medarbetare. Våra arbetsplatser ska spegla våra kundmålgrupper och samhället i stort. Genom olika erfarenheter och kompetenser förbättrar vi möjligheten att tillgodose våra kunders behov. Med bredare perspektiv kan vi utveckla den traditionella bransch vi verkar i och skapa affärer för framtiden. På så sätt bidrar mångfald till ökad affärsnytta.

  – Mekonomen Norden AB

 • Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla våra anställda utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara möjligt utan mångfald.

  – Michael Page International (Sweden) AB

 • På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

  – MultiMind Bemanning AB

 • Novartis focus on cultivating an inclusive and engaging high-performance environment that values and leverages diversity, creating a workplace that encourages and utilizes the ideas of all associates. To operate successfully as a global organization, it is essential that our people reflect the rich diversity of our markets. The people who work at Novartis Group companies come from a variety of backgrounds that include different nationalities, different cultures, and different life and professional experiences. As our customer base becomes increasingly diverse, a diverse talent pool of the best-qualified candidates becomes critical in being able to better understand patient and customer needs, and provide innovative solutions.

  – Novartis Sverige AB

 • ”Partsrådet är centrala parters stöd till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans för att stärka statsförvaltningen. Sett till de utmaningar som staten står i och inför så är det viktigt att fånga olika perspektiv. Därför behöver vi sträva efter att bli riktigt bra på att ta tillvara potentialen som finns i olikheter.”

  – Partsrådet

 • Vi på PS Occasion delar Diversity Charters mening om att olikheter är en resurs och vi vill aktivt arbeta för att få in fler perspektiv i vår bransch. Dels för att det är viktigt för oss internt i våra arbetsgrupper, men även för att skapa riktigt bra och hållbara kommunikationslösningar till våra uppdragsgivare.

                                                                              – PS Occasion

 • Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen.

  – Region Stockholm

 • Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland.

  – Scandic Hotels AB

 • På SJ tror vi att mångfald och inkludering är rätt väg att gå och det är en viktig del i vår vision, våra värderingar och vår affär. SJ är till för hela samhället och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning. Både våra medarbetare och kunder ska känna sig inkluderade - på arbetsplatsen och ombord på tågen. SJ ser att olikhet skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Mångfalden av olika bakgrund, erfarenhet och kompetens bland våra medarbetare vill vi ta vara på. Goda möten ger ett gott arbetsklimat och våra kunder får en bättre service.

  – SJ AB

 • Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete.

  – Skanska Sverige AB

 • Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå.

  – Sodexo AB

 • Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

  – Svensk Bilprovning AB

 • Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.

  – Systembolaget AB

 • Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder.

  – Särmarks Assistans AB

 • Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Asperger. För det gör oss till bättre testare. 

  I digitaliseringens tidevarv behöver alla företag vassa testare. Använder ditt företag Unicus minskar ni dessutom arbetslösheten bland personer med funktionsvariation. Och utan att ni som företag behöver ta någon risk. Testa oss – testa annorlunda!

  – Unicus Sverige AB

 • Västra Götalandsregionen ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Vi har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter som berör till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Det är ett viktigt steg i att nå vår vision om det goda livet, för varje människa, och vår ambition om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

  – Västra Götalandsregionen 

 • På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

  – We Select 

Vi är Diversity Charter Sweden

Black Lives Matter, BLM - En global rörelse som ger många ringar på vattnet.

Hur kan du som inkluderande arbetsgivare jobba med frågan för att ligga i framkant?

 


Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare på Teskedsorden tar med oss på deras resa till att blir en arbetsplats som representerar etnisk mångfald. Men kommer också tala om den uppmärksammade podden "Kan vi prata om vithet". 


Brandon Sekitto, entreprenör och grundare av kommunikationsbyrån Third Chapter . 
Brandon berättar om de många resor han har gjort från att han föddes i Uganda fram till sitt liv i Sverige idag som entreprenör och grundare av en kommunikationsbyrå med fokus på interkulturell kommunikation. Ska försöka förklara vad som är ”realistiskt” för någon som han, om BLM och diskriminering.

Moderator: Marie Fall HR-Strateg, producent Inkluderingspodden & styrelsemedlem Diversity Charter Sweden. Marie ger oss dessutom en internationell utblick avseende BLM-rörelsen, samt delar med sig av aktuell metodik och begrepp inom Diversity, Equality & Inclusion, DE&I.

Eventet sker helt digitalt, så du kan vara med oavsett vart du än befinner dig. 

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2020-11-06 08:30
Slut 2020-11-06 10:00
Anmälan från 2020-06-08
Anmälan senast 2020-11-04 23:00

Inköp som påtryckningsmedel -
Att driva aktiva åtgärder i leverantörskedjan (Supplier Engagement for increased diversity and inclusion)

Idag är det praxis att företag kontrollerar sina leverantörers efterlevnad kring miljö och mänskliga rättigheter. Regelbundna kontroller genomförs för att undvika barnarbete, slaveri, miljö och hälsofarlig tillverkning, säkerhet och anti-korruption. Men vad kan man kräva av sina leverantörer när det gäller deras arbete med aktiva åtgärder för ökad mångfald, lika rättigheter och mot icke-diskriminering?  

Välkommen till en Fredagskunskap som riktar sig till inköpschefer och andra intresserade som vill lära sig mer av de inköpare som redan kommit en bit.

I panelen:
Payal Jain, Head of Social Sustainability within Supply Chain, H&M (ger key note på engelska)
Glenny Särnström, Head of Sourcing Indirect Services, Axfood
Emma Ryman, Strategisk Inköpare, SVT
Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist & Erika Hanses, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Vi välkomnar dig att delta i diskussionen efteråt och dela din kunskap.

In English: This Friday seminar has the theme of “Supplier engagement - engaging with suppliers to foster greater awareness of diversity and inclusion. How to use Procurement Power to include clear requirements on diversity and inclusion when sourcing a product or service. Upon request, the seminar can be fully or partly conducted in English. Please send your request at least 5 working days ahead to Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


GÖTEBORG: Kör frukost i samband med det digitala föredraget och har efteråt en diskussion.
Givetvis kommer vi Coronananpassa eventet. Men du som har minsta förkylningssymtom ber vi av hänsyn till varandra att du stannar hemma.

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2020-11-27 08:30
Slut 2020-11-27 10:00
Anmälan från 2020-06-08
Anmälan senast 2020-11-25 23:00

UTDRAG UR  PRESSMEDDELANDE 

Stockholm 2 december 2010

 

"Sverigepremiär för internationellt nätverk

Idag startar Diversity Charter in Sweden – ett nätverk för framgångsrikt mångfaldsarbete i företag och organisationer. Utgångspunkten är den ökade konkurrenskraft som mångfaldsarbete ger. Och i förlängningen också en förbättrad lönsamhet.

Initiativtagare till det svenska nätverket är Volvo Cars, Skanska, Sodexo, L’Oréal, Novartis, Scandic, Axfood, A-Search, Managing Diversity och Lectia.

Grunden för nätverket är erfarenhetsutbyte mellan de blivande medlemsföretagen.

 • Många företag uttrycker att mångfaldsarbete är viktigt. Men de kan vara svårare att veta varför och hur. Nätverket visar vägen och möjligheterna med mångfald, inte minst att det resulterar i affärsnytta på flera plan, säger Åsa Lindström, Corporate Development & Diversity, Volvo Cars och talesperson för Diversity Charter in Sweden.

Initiativtagarna jobbar redan idag aktivt med mångfald på olika sätt, och har kommit olika långt i sitt arbete.

 • Med mångfald menar vi olikhet. Det handlar om de överlägsna fördelar man når när man på alla plan blandar olika etnicitet, kompetenser, åldrar, kön, personligheter med mera i organisationen. "

Vi återkommer med mer information.

Start 2020-12-02 15:00
Slut 2020-12-02 17:00
Plats Plats meddelas inom kort

Nu drar vi igång i Malmö, och vi vill träffa dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi som hoppas få träffa dig heter Marcus Svantesson ( People & Culture Leader IKEA), och Emelie Berg, (Opinionsbildare Unionen Sydväst). Vi är nya i styrelsen sen i juni, och hoppas nu kunna utveckla verksamheten tillsammans med er i Malmö med omnejd.

För dig som vill vara med i Malmö, kontakta gärna:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Start 2020-12-31 13:30
Slut 2021-12-31 13:55
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact