Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

 • At AFRY we endorse diversity in all its forms.

  We want to attract people into our organization with different backgrounds and perspectives, because we know that it drives profitability, growth, innovation and joy.

  We are very happy to be a part of Diversity Charter Sweden! It is an excellent network of organisations that are sharing experiences, ideas and knowledge about inclusion and diversity.

  We still have a lots to learn and we are truly exited in meeting all of the representatives in Diversity Charter Sweden!

  – AFRY

 • AMF ser mångfald som en tillgång och ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet för våra kunder, genom att vi löser problem och utvecklar verksamheten med våra olika perspektiv. För oss handlar mångfald både om rätten att få vara sig själv och att dra nytta av tillgängliga kompetenser och erfarenheter. Som arbetsgivare ska vi verka medvetet och målinriktat för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.”

  – AMF

 • Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel.

  – Apoteket AB

 • För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft.

  – Axfood AB

 • Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och Förenkla förändring vår vision. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling. Vi tror att kompetensutveckling och förändringsledning föder framgång i en värld som förändras allt snabbare. På BiTA arbetar vi därför med att kombinera dessa två perspektiv i konsult- och utbildningsleveransen.

  – BiTA

 • Blocket’s products are for everyone and so is our working environment. That is why a diverse and inclusive culture is a necessity for innovation and continued growth. Also - being fair and equal feels good in our hearts.

  With a network like this we will learn and inspire each other to get a more diverse, inclusive and sustainable society. Contributing even more. It feels great and we are so excited to be part of Diversity Charter.

  – Blocket

 •  

  ”Det är uppenbart att Diversity Charter Sweden erbjuder kunskap, inspiration och nätverk inom mångfaldsfrågor på en mycket hög nivå!
  Efter att ha deltagit i två välarrangerade evenemang under hösten 2020, så känns ett medlemskap helt självklart.
  Jag ser fram emot att tillsammans med föreningens medlemmar skapa mer lönsamma organisationer genom ökad mångfald och inkludering."

  – Dutt CSR Consulting AB

 •  ”Inclusion is diversity in action. That is why inclusion comes first. Diversity is the mix of people while inclusion is about actively advocating for that mix and making it work."

  – H&M Group

 • Som en av marknadens ledande vinimportörer är det självklart för oss att ta ansvar för såväl människa som miljö och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Ett led i detta är våra strategier för jämställdhet och mångfald – såväl i organisationen som gentemot marknaden. Vi vet att en organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ett professionellt bemötande som skapar trygghet och trovärdighet hos medarbetare, arbetssökande, kunder och leverantörer. Vi är helt övertygande om att vår verksamhet blir ännu bättre och mer genomtänkt när vi aktivt använder oss av den mångfald av erfarenheter som företagets medarbetare är bärare av.

  – Hermansson & Co AB

 • Som en stor aktör har ICA ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. ICAs mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet. ICA driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

  – ICA Gruppen AB

 • Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

  – Ledarna

 • På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

  – Länsförsäkringar AB

 • Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla våra anställda utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara möjligt utan mångfald.

  – Michael Page International (Sweden) AB

 • På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

  – MultiMind Bemanning AB

 • Novartis focus on cultivating an inclusive and engaging high-performance environment that values and leverages diversity, creating a workplace that encourages and utilizes the ideas of all associates. To operate successfully as a global organization, it is essential that our people reflect the rich diversity of our markets. The people who work at Novartis Group companies come from a variety of backgrounds that include different nationalities, different cultures, and different life and professional experiences. As our customer base becomes increasingly diverse, a diverse talent pool of the best-qualified candidates becomes critical in being able to better understand patient and customer needs, and provide innovative solutions.

  – Novartis Sverige AB

 • ”Partsrådet är centrala parters stöd till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans för att stärka statsförvaltningen. Sett till de utmaningar som staten står i och inför så är det viktigt att fånga olika perspektiv. Därför behöver vi sträva efter att bli riktigt bra på att ta tillvara potentialen som finns i olikheter.”

  – Partsrådet

 • Vi på PS Occasion delar Diversity Charters mening om att olikheter är en resurs och vi vill aktivt arbeta för att få in fler perspektiv i vår bransch. Dels för att det är viktigt för oss internt i våra arbetsgrupper, men även för att skapa riktigt bra och hållbara kommunikationslösningar till våra uppdragsgivare.

                                                                              – PS Occasion

 • Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen.

  – Region Stockholm

 • Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland.

  – Scandic Hotels AB

 • På SJ tror vi att mångfald och inkludering är rätt väg att gå och det är en viktig del i vår vision, våra värderingar och vår affär. SJ är till för hela samhället och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning. Både våra medarbetare och kunder ska känna sig inkluderade - på arbetsplatsen och ombord på tågen. SJ ser att olikhet skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Mångfalden av olika bakgrund, erfarenhet och kompetens bland våra medarbetare vill vi ta vara på. Goda möten ger ett gott arbetsklimat och våra kunder får en bättre service.

  – SJ AB

 • Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete.

  – Skanska Sverige AB

 • Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå.

  – Sodexo AB

 • Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

  – Svensk Bilprovning AB

 • Syftet med Svenska Postkodlotteriet är att bidra till en bättre värld och det gör vi genom att generera ett överskott till civilsamhället. Givet vår vision är det en självklarhet för oss att arbeta med hållbarhet utifrån alla perspektiv och där är mångfald och inkludering en otroligt viktig del. Vi tror på människors lika värde och är övertygade om att ett team rikt på mångfald och där var och en har lika möjligheter stärker vår affär. Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns inom Diversity Charter. 

  – Svenska Postkodlotteriet

 • Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.

  – Systembolaget AB

 • Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder.

  – Särmarks Assistans AB

 • Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Asperger. För det gör oss till bättre testare. 

  I digitaliseringens tidevarv behöver alla företag vassa testare. Använder ditt företag Unicus minskar ni dessutom arbetslösheten bland personer med funktionsvariation. Och utan att ni som företag behöver ta någon risk. Testa oss – testa annorlunda!

  – Unicus Sverige AB

 • Västra Götalandsregionen ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Vi har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter som berör till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Det är ett viktigt steg i att nå vår vision om det goda livet, för varje människa, och vår ambition om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

  – Västra Götalandsregionen 

 • På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

  – We Select 

Vi är Diversity Charter Sweden

Du som är anställd i ett medlemsföretag har möjlighet att föreslå dig själv eller en kandidat till valberedningen. Du har en ledande position i ledningsgrupp eller i nära anslutning till ledningsgruppen. Endast kandidater från medlemsföretag kan ha förtroendeuppdrag i styrelsen.

Vi är en ideell förening och leds av en arbetande styrelse som enligt stadgarna består av en ordförande, åtta ledamöter och minst tre suppleanter. Styrelsen utses av föreningens medlemmar på årsmöte.

Valberedningens sammankallande: Margareta Eklund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast den 15 mars 2021 måste valberedningen ha ditt förslag.

 

Start 2021-01-18
Slut 2021-03-15
Anmälan från 2021-01-18
Anmälan senast 2021-03-15

Vi laddar inför European Diversity Month i maj. Under den här timman peppar vi varandra och efter önskemål är dagens specialla gäst Nina Strassner, Head of Diversity & People Programs for Germany at SAP SE. 

 

Program
10:00: Inledning Anna Carlsson Sigstedt, generalsekreterare Diversity Charter Sweden
10:10: Specialgäst Nina Strassner, Head of Diversity & People Programs for Germany at SAP SE (Engelska)
10:35 Vi inspirerar varandra, får tips & råd.
11:00 Slut

Vi räknar med att du är aktiv och bidrar med pepp och delar mig dig av dina utmaningar och idéer. Du får gärna ha på din kameran. 

Anmäl dig gärna tilll  vår LinkedIngrupp "Sweden -European Diversity Month" där du har möjlighet att få tips och råd från andra medlemmar. 

Denna aktivitet är endast för medlemmar.

Start 2021-03-24 10:00
Slut 2021-03-24 11:00
Anmälan från 2021-02-19
Anmälan senast 2021-03-23 12:00

På dagens Fredagskunskap fokuserar vi på trans och intersex personers situation.

År 2009 infördes könsöverskridande identitet och uttryck som en diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslag. Flera FN organ betonar att mänskliga fri- och rättigheter ska gälla varje människa, även trans och intersex personer, och huvudbudskapet i Agenda 2030 är att "ingen ska lämnas utanför". Budskapet är tydligt men den svenska arbetsmarknaden haltar och många hbtqi-personer kan inte vara öppna med varken sin läggning eller identitet på arbetsplatsen.

Hur kan vi uppnå jämlikhet för hbtqi-personer på svenska arbetsplatser?

Vi fokuserar på trans och intersex personers situation och tar del av personliga berättelser, företagsexempel från Volvo och politikens vägar framåt.

Katarina Matson Senior Expert for Culture and Diversity och Jasmin El Kachani AronssonTalent Management for Culture and Diversity, Volvo Cars.

Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, tidigare infrastrukturminister.

Moderator: Fredrik Carlson Strateg med inrikting mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen. 

Varmt välkommen!

 

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2021-03-26 08:30
Slut 2021-03-26 10:00
Anmälan från 2021-02-19

Välkommen till Diversity Charter Swedens Årsmöte 2021

OBS! Endast för medlemmar.

Mötet sker digitalt. Mer information angående inlogg kommer. Verksamhet-och förvaltningsberättelse kommer senast en vecka innan årsmötet.

Start 2021-04-23 10:00
Slut 2021-04-23 11:30
Anmälan från 2021-03-22

Join the European Diversity Month and make diversity visible in your organisation!

The European Diversity Month raises awareness of the importance of diversity and inclusion in our workplaces and in the society throughout the whole European Union.

It celebrates organisations' efforts in promoting diversity and diverse teams in the workplace and in creating inclusive working environments.

Reasons to take part in European Diversity Month

1. Diversity is an opportunity, make it visible for your staff, customers, suppliers, public and raise their awareness on its benefits
2. Take a stand for diversity and equality and be an example! It will pay off when recruiting and retaining talent, attracting new customers and increasing profits.
3. Be part of an European wide network – together we can make a change!

 • In May the EU Platform of Diversity Charters together with its members are organising the first European Diversity Month
 • The Diversity Month aims to bring together small and big employers, private companies, public organisations, non-profit associations around a common goal – to promote diversity in the workplace and in society.
 • Whether you are signatory of a diversity charter or not, this is a month to celebrate and promote diversity at the workplace and in society, to raise awareness on benefits of diversity and inclusion and show what this means for your organisation.

You too can get involved, celebrate and raise awareness in your organisation with organising an internal event for or with your employees or an open event to public, customers or suppliers. 

Promoting diversity and creating inclusive workplaces is a continuous work, but taking part of the Diversity Month is a great opportunity to make it visible.

Soon you will get 
 • Best practices toolkit (coming soon)
 • Social media toolkit (coming soon)

This year´s theme is ethnicity & race.


Read more here
at EU-commission´s homepage.Pepp hour (Only for members)

- 17th of March 9-10 am with special guest  & Anna Carlsson Sigstedt.

Join the LinkedIn group "Sweden - European Diversity Month #EUDiversityMonth", invite your collegeus ang get inspired.

Start 2021-05-01
Slut 2021-05-31
Anmälan från 2021-02-15
Anmälan senast 2021-05-31

A hybrid high-level launch event with the European Commissioner för Equality Helena Dalli and CEO-level participants focussing on the racial and ethnic diversity. The launch event will also announce the new annual awards of European capital(s) of inclusion and diversity.

"Let’s all take a bolder stand for diversity and act about it. Let’s show our commitment to equality and this May 2021 celebrate the European Diversity Month together. With more diverse workplaces, we will create a fairer and more equal Europe for all.” Helena Dalli, European Commissioner för Equality 

Only for members.

Start 2021-05-03
Slut 2021-05-03
Anmälan från 2021-04-01

Del av "European Diversity Month 2021" tillsammans med alla EU-länder.

Mer info kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2021-05-28 08:30
Slut 2021-05-28 10:00
Anmälan från 2021-02-28
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact