Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

Om oss

Välkommen till världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här får du möjlighet att fylla på med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till din affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Därför menar vi att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi. Det är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning

Diversity Charter Sweden är en del av ett större europiskt nätverk, besök gärna EU-kommissionens plattform för europiska Diversity Charter.

Delar av styrelsen 2023-2024

Aktiviteter

För att öka kunskapen och engagemanget för mångfalds- och inkluderingsfrågor genomförs ett stort antal aktiviteter. De delas upp i fyra delar, månatliga Fredagskunskaper, Regionala medlemsträffar samt de två årligt återkommande aktiviteterna Diversity Month och Signatory event. Aktiviteterna är i form av fysiska, digitala samt hyrbrid.

Fredagskunskap

Fredagskunskap

Fredagskunskapens webbsända seminarier är basen i Diversity Charter Swedens spridning av kunskap och erfarenhet om mångfald och inkludering i arbetslivet.

Regional träff

Regionala träffar

På våra regionala träffar erbjuds fantastiska möjligheter genom fördjupande samtal i smågrupper samt nätverkande med andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar.

Diversity Month

I maj månad varje år firas Diversity Month runtom i EU. Vi uppmanar företag och organisationer runtom i Europa att gå samman med oss och EU-kommissionen och rikta strålkastarljuset mot vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Det sistnämnda genom att anordna evenemang och aktiviteter under hela månaden.

Diversity Charter event 20220928 IX6A9464

Next Level

Ger dig möjlighet att delta i fördjupade workshops med professionell facilitator kring inkluderingsarbete för att skapa varaktig förändring och ökad verksamhetsnytta. Under professionellt stöd av en inkluderingsexpert tar ni ert arbete till nästa nivå som skapar ökad effekt och förändring i verksamheten.

många ähörare se 2023-8

Signatory Event

Detta är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har ett stort antal namnkunniga och intressanta talare på ett särskilt tema. Aktiviteten är en hybridvariant där medlemmarna kan välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.

EU plattformsmöte dec 2022 - Beskuren

EU-kommissionens aktiviteter via EU-plattformen

EU-kommissionen anordnar digitala workshops och seminarium kring deras rapporter och direktiv. Här ges också möjligheter att delta vid andra Charters seminarium samt att bli inbjuden till fysiska EU-möten i Bryssel. EU-kommissionens aktiviteter är på engelska.

Medlemskap

Bli en del av världens största nätverk för företag och organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfalds-/inkluderingsfrågor. Nätverket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling genom våra regelbundna aktiviteter.

Innebörd

Undertecknande av stadgar/charter innebär offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering tillsammans med andra. Att man synliggör sitt engagemang för frågorna på arbetsplatsen, både inom och utanför företaget samt sprider budskap/kunskap om fördelen med jämlikhet och mångfald och mot diskriminering.

Vad ingår

Regelbundna digitala, fysiska och hybridaktiviteter som ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, ökade insikter och nätverkande. Tillgång till europeiskt nätverk/plattform inom EU-kommissionen som genomför workshops och tillsammans med andra charters arrangerar European Diversity Month i maj.

Fördelar

Komma i kontakt med andra företag/organisationer både inom Sverige och EU, utbyta god praxis, EU-direktiv och lära av policyer och åtgärder. Vara en del av ett nätverk inom EU-kommissionen.Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på företaget/organisationens storlek och är mellan 6 000-25 000 kr/år. Påverkar i sin tur medlemsförmånerna i form av tillgång till fysiska medlemsaktiviteter. Betald medlemsavgift ger demokratisk påverkan på Diversity Charter Sweden där varje medlem har en röst på årsmötet.

Nyheter

Kunskapsbank

Här samlar vi kunskap och erfarenheter från tidigare aktiviteter som våra medlemmar, EU-kommissionen, EU och andra Charters generöst kunskapsspridit om. Kunskapsbanken är uppdelad i nio avsnitt och till grund ligger de sju diskrimineringsgrunderna samt de två aktuella områdena ”Mäta mångfald” och ”Inkluderande ledarskap”. Texterna om diskrimineringsgrunderna är hämtade från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Europeiska Nätverket

Nätverk av 26 länders Diversity Charters i Europa, sammanhållet av EU-kommissionen

Med hjälp av de europeiska mångfaldsstadgorna kan organisationer i den offentliga och privata sektorn i hela EU utforma och införa fungerande mångfalds- och inkluderingsstrategier. Genom att skriva på en stadga gör organisationerna ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Stadgorna är organiserade på nationell nivå, med en stadga per land. Tillsammans har de över 15 400 undertecknare som omfattar över 17 miljoner anställda.

En gång per år anordnas ett toppmöte på EU-nivå för Diversity Charters medlemscharters. EU-kommissionen finansierar dessutom ”Exchange Platforms”, för erfarenhetsutbyte om inkludering i arbetslivet utifrån ett europeiskt perspektiv samt Diversity Month.

Vi är Diversity Charter Sweden

Vi är Diversity Charter Sweden