Organisation


Styrelse

Styrelsen samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer som uppkommer med berörda arbetsgrupper, nätverk och andra parter.

Inom Styrelsen finns ett arbetsutskott som består av ordförande, vice-ordförande, sekreterare och kassör. Arbetsutskottet ansvarar bl.a. för styrning av viktiga projekt.

Arbetsgrupper

Inom Diversity Charter Sweden arbetar vi med arbetsgrupper för att planera och genomföra våra fortlöpande aktiviteter och uppgifter. Det finns i dagsläget tre arbetsgrupper:

  • Kommunikationsgruppen
  • Eventgruppen för Fredagskunskap
  • Eventgruppen för Signatory Event

Utöver har det skapats arbetsgrupper för att planera och genomföra aktiviteter som har haft en mer tillfällig karaktär som t.ex.:

  • kartläggningen av intressenter
  • förslag till differentierad medlemsavgifter

Dessa arbetsgrupper träffas regelbundet eller efter behov och redovisar sina uppdrag på styrelsemöten. Arbetsgruppernas verksamhet kommer att utvecklas och anpassas efter föreningens förutsättningar. Medlemmar i föreningen har möjlighet att delta dessa arbetsgrupper.

Kommunikatör

Sedan den 1 oktober 2015 har Diversity Charter Sweden ett kontrakt med Nathalie Hedin. Som kommunikatör är hennes huvudsakligen arbetsuppgifter att ta hand om charterns kommunikationsverksamheter som inbjudningar, uppdatering av websidan samt sociala media.